Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Acitviteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links

Korte samenvatting afgelopen jaar

Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan?

o    De leden van de Raad komen acht maal per jaar bij elkaar. Ter vergadering worden kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe voorgangers en pastores. Eenmaal per jaar vindt een gesprek plaats met het diaconaal samenwerkingsverband Dabar en eens per jaar met de stichting "Op 't Stee".      

o    Twee keer per jaar wordt "Kerken bij elkaar" georganiseerd. Zo krijgen de leden van de Raad, maar ook iedere andere belangstellende de gelegenheid zich eens te oriënteren bij een andere kerk of geloofsgemeenschap. Dit jaar waren we bij de Hutgemeenschap en bij het Leger des Heils.    

o    In de maand januari worden een aantal gezamenlijke vieringen georganiseerd in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen. In Emmen-Zuid in samenwerking tussen PKN wijkgemeente “Zuid” en Baptistengemeente “De Bron”, in Emmermeer tussen PKN wijkgemeente “Emmermeer” en R.K. Paulus kerk en in Emmen-Oost tussen PKN wijkgemeente “Oost” en R.K. Franciscus kerk.     

o    Samen met de Grote Kerk wordt jaarlijks in juli voorafgaand aan de opening van het Full color festival een gezamenlijke viering gehouden in de Grote Kerk.                                                                                                                                                                                                                         

o    Ook in de Grote Kerk organiseert de Raad jaarlijks op Paasmorgen de Vroeg op Pasenviering. Vanuit deze dienst krijgen vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen het paasvuur mee naar hun eigen vieringen.                                                                                                                         

o    In september organiseert de Raad samen met de Grote Kerk een oecumenelezing in de Grote Kerk. Dit jaar hield Frannie Homburg een boeiend betoog over haar ervaringen met verschillende kerken. "Kerkmuren reiken niet tot in de Hemel".                                                                                                                                                                                            

o    De Raad heeft de boekjes "Kerken in Emmen" en "Een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid" uitgegeven.                                                                     

o     Jaarlijks probeert de Raad een thema te bespreken. Eerder is o.a. aandacht besteed aan dopen en avondmaal/eucharistie, de diverse gebruiken rond deze thema's werden vastgelegd in een boekje. Dit jaar werd vergeleken hoe wij hen die het afgelopen jaar zijn  overleden herdenken. Ook hierover zal binnenkort een brochure verschijnen.                                                                                                                                                                            

o     In oktober werd een oecumenisch werkbezoek georganiseerd in De Schepershof met het thema "Vreemdelingen zijn we allemaal". Er waren ruim 40 deelnemers. We bespraken Vluchtelingenwerk en de problemen rond, maar ook de positieve inzet van asielzoekers.                                                                                                                                                                    

o    We zorgen voor een afvaardiging van de Raad bij de kranslegging op 4 mei.                                                 

o    In het PKN kerkblad "Op Weg" en in het R.K. blad "Vierluik" worden bijdragen vanuit de Raad identiek aangeboden en gepubliceerd.