Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Activiteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links
Artikeltjes uit Het Vierluik en Op Weg

Activiteiten agenda

Van de Raad van Kerken mag verwacht worden dat deze op een breed terrein activiteiten ontplooit in de samenleving. Het gaat immers niet alleen om het vieren, maar ook om aandacht voor elkaar.

Agenda voor 2021

In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona-virus zullen diverse activiteiten geen doorgang kunnen vinden!

Kerken bij elkaar
Bent u nieuwsgierig hoe in een andere kerk of geloofsgemeenschap de zondag gevierd wordt. Wilt u dat zelf ook eens meemaken? Een aantal keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld een viering in een andere kerk of geloofsgemeenschap te bezoeken.
Deze activiteit gaat i.v.m. Corona voorlopig niet door. Wij hopen dit in september weer op te starten.

4 april 2021: Vroeg-op-Pasen-viering
Op Paasochtend om 07.15 uur zal in de Grote Kerk in de het centrum van Emmen de Paaskaars worden ontstoken. Na het ontsteken van de Paaskaars zal een korte viering worden gehouden.
Het licht zal worden doorgegeven aan alle vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen.
Deze activiteit gaat i.v.m. Corona niet door. Wel wordt het Licht doorgegeven in de vorm van een kaars en een gedicht.

4 mei 2021: Kranslegging
Door de Raad zal namens de kerken om 20.00 uur ter gelegenheid van de dodenherdenking een bloemstuk worden neergelegd bij het monument bij het gemeentehuis te Emmen.
Daaraan voorafgaand vindt in de Grote kerk vanaf 19.00 uur een plechtigheid plaats.
U bent allen van harte welkom.
Pas in april wordt bekend of en in welke vorm deze activiteit doorgang kan vinden.

28 juni 2021: Processie Barger-Oosterveld
Jaarlijks wordt in de katholieke kerk van Barger-Oosterveld op het feest van Gerardus een openluchtviering gehouden. Deze eindigt met een processie door het bos en over het kerkhof. Een indrukwekkende gebeurtenis. De Raad zal hierbij vertegenwoordigd zijn en een processiekaars aanbieden.
Deze activiteit gaat i.v.m. Corona niet door.

Begin juli 2021: Full colourviering
Iedereen kent vanzelfsprekend het Full colourfeest dat jaarlijks in het centrum van Emmen wordt georganiseerd. Niet iedereen weet dat de festiviteiten worden geopend met een viering in de Grote Kerk in het centrum van Emmen. Die viering begint om 10.30 uur!
Het is goed om het feest buiten, binnen te laten beginnen!
Daarna kunt u genieten van alle activiteiten in het centrum.
Het is nog niet zeker of deze activiteit doorgang zal vinden.


21 september 2021: De Oecumenelezing
Ieder jaar wordt door het Inspiratieplein van de Grote Kerk in overleg met de Raad van Kerken de oecumenelezing georganiseerd. De spreker voor dit jaar is Leo Fijen. U kent hem wel van de televisie.
Hij zal spreken over wat Corona doet met de kerken; wat leren wij uit deze periode; welke kansen en nieuwe perspectieven zijn er voor kerken.
U komt toch ook?

Vergaderingen
Om alle activiteiten te organiseren en te begeleiden komen de leden van de Raad jaarlijks achtmaal in vergadering bijeen. In verband met Corona wordt er momenteel uitsluitend online vergaderd.
Bij iedere vergadering wordt een gastspreker uitgenodigd. Op die manier blijft de Raad betrokken bij het wel en wee in Emmen.

Kortom: een jaarprogramma dat veel biedt.
Tegelijkertijd een jaarprogramma waarvan helaas veel niet kan doorgaan wegens de ontwikkelingen rondom het corona-virus. Houdt de site van de Raad van kerken in de gaten en voorkom zo teleurstellingen.

Namens de Raad,

Hans van Os