Home en tweets by @Emmenraad
Links naar aangesloten kerken
Activiteiten agenda
Korte samenvatting afgelopen jaar
Contact
Uitgaven
Overige links
Artikeltjes uit Het Vierluik en Op Weg

Home

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen
is een samenwerkingsverband tussen:

o  de wijkgemeenten van de Protestantse  Gemeente Emmen: Emmen-Centrum-Odoorn,
GroteKerk, Emmen-Centrum. Kapel, Emmermeer, Ichthus,
 Emmen Oost, Schepershof en Emmen-Zuid, De Opgang

o  de kerken van de Rooms Katholieke Goede Herder Parochie: Franciscuskerk, Gerardus Majellakerk en Pauluskerk

o  de Baptistengemeente De Bron

o  de Nieuw Apostolische Kerk

o  het Leger des Heils

o  de Hutgemeenschap Emmen.  

Wij willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de samenleving.
Wij doen dat van uit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en
wiens Geest bezielt en levend maakt. Wij respecteren de uitwerking van dit belijden in de onderscheiden kerkelijke tradities.


Wat is onze doelstelling?  

o      Het bevorderen van de samenwerking tussen de christelijke kerken in Emmen, waar dat mogelijk is.

o      Kennis te nemen van wat er leeft in de nationale en internationale oecumenische beweging

o      Aan de orde te stellen wat daarvan voor kerk en samenleving in Emmen van belang is. 

 

         Hoe proberen wij dit te verwezenlijken?

o   Door gezamenlijke bijeenkomsten en vieringen te houden

o   Door taken ten dienste van de samenleving uit te voeren, waar mogelijk samen met andere instellingen en organisaties

o   Door gezamenlijke bezinning op vragen van het christelijk geloof en van de geloofspraktijk.

 

Tweet #emmenraad Tweets by EmmenRaad